lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

Szlachetna paczka - szlachetny gest

Dodano

W związku z organizowaną aukcją na rzecz akcji Szlachetna Paczka – Szlachetny Gest zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, Administracja ZK w Trzebini przekazała nieodpłatnie przedmioty, które zostały wykonane przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
w tutejszej jednostce penitencjarnej, objętych programem readaptacji społecznej „VINCI”.
Próba readaptacji skazanych poprzez szeroki kontakt ze środowiskiem wolnościowym, jest niczym innym, jak propozycją administracji skierowaną
do więźniów o aktywne włączenie się w proces wychowawczy. Niektóre formy działalności, jak chociażby te, które dotykają swoim zakresem „sztukę” posiadają również walor terapeutyczny.
W pracy penitencjarnej opieramy tego typu przedsięwzięcia na wszystkich ludziach życzliwych dla ZK. Prowadzone oddziaływania penitencjarne niewątpliwie poprawiają atmosferę wśród osadzonych, minimalizują negatywne skutki izolacji penitencjarnej oraz przełamują niektóre bariery społeczne.
Program VINCI kierowany do skazanych posiadających uzdolnienia artystyczne realizuje zadania z zakresu: kształtowania umiejętności poznawczych
i społecznych, promuje zatrudnienie poprzez pracę na rzecz instytucji o charakterze charytatywnym oraz jest rozszerzeniem działań o charakterze kulturalno – oświatowym. Poprzez wymienione zadania zdecydowanie zmierza do przeciwdziałania postawom prokryminalnym.
Skazani zaangażowani bezpośrednio w realizacje programu uczestniczą w konkursach realizowanych przez służbę więzienną w jednostkach penitencjarnych oraz instytucjach współpracujących z nami.

Wróć