lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Sugerowane rozszerzenia: biologia, chemia, fizyka

Klasa dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dodatkowym przedmiotem są „Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej”. Uczeń ma możliwość ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanego przez PCK i otrzymania Certyfikatu Krajowego Biura Akredytacji First Aid Certification Centre of London w Polsce. Klasa ratownictwa medycznego przygotowuje do studiów na kierunkach:

ratownictwo medyczne, fizjoterapia, farmacja, weterynaria, biotechnologia, medycyna.

KLASA PEDAGOGICZNA:

  • Pedagogika wczesnoszkolna
  • Pedagogika resocjalizacyjna

 Klasy pedagogiczne poza kształceniem ogólnym ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki z elementami psychologii i socjologii.

Podstawą funkcjonowania są przedmioty "Pedagogika wczesnoszkolna" oraz "Pedagogika resocjalizacyjna". Uczniowie uczestniczą dodatkowo w zajęciach języka migowego.

Praktyczne zajęcia mają miejsce dzięki POROZUMIENIOM O WSPÓŁPRACY zawartym z:

- Zakładem Karnym w Trzebini

- Przedszkolem Samorządowym nr 3 w Trzebini

Uczniowie tych klas są też organizatorami wielu akcji charytatywnych, środowiskowych i prospołecznych  takich jak: Maraton Pisania Listów w ramach dzialalności szkolnej grupy Amnesty International, Szlachetna paczka - szlachetny gest - akcji organizowanej przy współpracy z Zakładem Karnym w Trzebini oraz Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, akcji wspierających osoby potrzebujące, chore, schroniska dla zwierząt i in.

Przygotowanie do pracy w:

szkołach, przedszkolach i żłobkach, domach opieki społecznej, domach dziecka, zakładach karnych, policji, ośrodkach socjoterapeutycznych

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Resocjalizacja, Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna, specjalna, Psychologia,  Animacja kultury, Praca socjalna, Socjologia, Politologia  

Uczniowie pełnoletni mają możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych oraz kursu animatora czasu wolnego.

KLASA DZIENNIKARSKA

Sugerowane rozszerzenia: język polski, matematyka, język angielski, historia

 

¨ przedmiot realizowany dodatkowo: „Podstawy wiedzy dziennikarskiej i medioznawczej”

¨ poznanie specyfiki pracy dziennikarza telewizyjnego, radiowego i prasowego

¨ redagowanie szkolnej gazetki „What’s up?”

¨ warsztaty dziennikarskie, filmowe i fotograficzne

¨ trening umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

Na mocy porozumienia patronat nad klasą sprawuje Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej PRZEŁOM

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska i angielska, prawo, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe, kulturoznawstwo, logopedia, public realations, socjologia, filozofia i in.

Przygotowanie do pracy w:

agencjach prasowych, radio, telewizji, szeroko rozumianym biznesie i in.