lo.trzebinia@gmail.com

32 612 22 01

Facebook

YouTube

KLASY OGÓLNE

grupa medyczna

Sugerowane rozszerzenia: biologia, chemia, j. angielski

Klasa dla kandydatów, którzy chcą zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dodatkowy przedmiot to „Wiedza o zdrowiu z elementami ratownictwa medycznego. Uczeń ma możliwość ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanego przez PCK i otrzymania Certyfikatu Krajowego Biura Akredytacji First Aid Certification Centre of London w Polsce. Klasa  medyczna przygotowuje do studiów na kierunkach:

medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, farmacja, weterynaria, biotechnologia.

grupa pedagogiczna:

sugerowane rozszerzenia: historia, j. angielski, geografia

Klasa ogólna - grupa pedagogiczna poza kształceniem ogólnym ukierunkowana jest na poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki
z elementami psychologii i socjologii.

Dodatkowy przedmiot to "Pedagogika wczesnoszkolna" i "Pedagogika resocjalizacyjna". Uczniowie uczestniczą dodatkowo w zajęciach języka migowego.

Praktyczne zajęcia mają miejsce dzięki POROZUMIENIOM O WSPÓŁPRACY zawartym z:

- Zakładem Karnym w Trzebini

- Przedszkolem Samorządowym nr 1 w Trzebini

Uczniowie tych klas są też organizatorami wielu akcji charytatywnych, środowiskowych i prospołecznych  takich jak: Szlachetna paczka - szlachetny gest - akcji organizowanej przy współpracy z Zakładem Karnym w Trzebini oraz Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, akcji wspierających osoby potrzebujące, chore, schroniska dla zwierząt i in.

Klasa przygotowuje do pracy w:

szkołach, przedszkolach i żłobkach, domach opieki społecznej, domach dziecka, zakładach karnych, policji, ośrodkach socjoterapeutycznych

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

Resocjalizacja, Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna, specjalna, Psychologia, Animacja kultury, Praca socjalna, Socjologia, Politologia  

Uczniowie pełnoletni mają możliwość ukończenia kursu wychowawców kolonijnych oraz kursu animatora czasu wolnego.

grupa dziennikarska

Sugerowane rozszerzenia: język polski,  język angielski, historia, geografia

przedmiot realizowany dodatkowo: „Podstawy wiedzy dziennikarskiej i medioznawczej”

¨ poznanie specyfiki pracy dziennikarza telewizyjnego, radiowego i prasowego

¨ warsztaty dziennikarskie, filmowe i fotograficzne

¨ trening umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych

Na mocy porozumienia patronat nad klasą sprawuje

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Przygotowanie do studiów na kierunkach:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska i angielska, prawo, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe, kulturoznawstwo, logopedia, public realations

Przygotowanie do pracy w:

agencjach prasowych, radio, telewizji, szeroko rozumianym biznesie i in.